5 kovo, 2019

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimas

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

 • Prašymai priimti mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti per savivaldybės informacinę sistemą http://www.imokykla.kaunas.lt   nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val.
 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės pateikti prašymą per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.30 val.
 • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2020 metų gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje, atvykus į ją.
 • Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

KOMPLEKTUOJAMŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIUS IR PLANUOJAMAS PRIIMTI MOKINIŲ SKAIČIUS:

 • trys pirmos klasės – 72 mokiniai;

Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją` vietą mokinių prioritetas teikiamas :

  1) dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

         2) mokyklojejau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

 • į laisvas vietas priimti mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Kauno miesto savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai.
 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje).
 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams).
 4. Dvi dokumentinės nuotraukos
 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje birželio 10–12 dienomis nuo 9.00 iki 16 val

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: +370 677 64 379

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Svigarienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – socialinė pedagogė Karolina Petraitytė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramunė Petravičienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

pradinių klasių mokytoja metodininkė Greta Steponaitienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

pradinių klasių vyresnioji mokytoja Dileta  Mieldažienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

logopedė Reda Petrauskienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

tėvų atstovė Renata Urbienė 

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – mokyklos raštinė. Karantino laikotarpiu komisija dirba nuotoliniu būdu.

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 8.00 – 11.00 val.

Informaciją apie mokyklos veiklą galima rasti: https://silas.kaunas.lm.lt/ , tel.: +370 677 64 379;  (+37) 34 58 73.

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8debbc720c4a11e88a05839ea3846d8e/asr)

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai

Grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2020-2021 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija

Daugiau informacijos rasite čia