7 liepos, 2016

Skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

Kauno Šilo” pradinės  mokyklos direktorės

2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V- 33

priedas

 

KAUNO ŠILO” PRADINĖS MOKYKLOS

BENDRUOMENĖS SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I.                   BENDROJI DALIS

 

1. Kauno Šilo” pradinės mokyklos bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

(toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių

konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos

taisyklėmis. Tvarka nustato mokyklos bendruomenės skatinimo ir drausminimo sistemą.

 

II.                MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

2. Mokyklos susirinkimų, posėdžių, švenčių metu už iniciatyvų ir nepriekaištingą pareigų vykdymą mokyklos darbuotojams direktorius reiškia padėką žodžiu, įsakymu arba padėkos raštu.

3. Mokyklos darbuotojams už praktinio darbo jubiliejinius metus (20, 25, 30, 35, 40 ir t.t.) Mokytojų dienos proga skiriamos direktoriaus padėkos, atminimo dovanėlės.

4. Mokytojai už ypatingus nuopelnus gali būti siunčiami į Kvalifikacijos tobulinimo seminarus

užsienyje.

5. Mokytojams gali būti skiriamos priemokos už papildomus darbus (jei yra mokyklos fondas).

6. Mokyklos bendruomenė siūlo darbuotojus už ypatingus nuoplenus pristatyti aukštesnių instancijų skatinimui.

 

III.             MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DRAUSMINIMAS

 

7. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose įstaigos dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų mokyklos administracijos nurodymų nevykdymą.

IV.             MOKINIŲ SKATINIMAS

 

8. Mokinių skatinimo kriterijai už:

                        §  Labai gerus mokymosi pasiekimus;

                        §  Gerus rezultatus konkursuose, olimpiadose, varžybose;

                        §  Aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas;

                        §  Taurius, drąsius poelgius.

9. Mokinių skatinimo priemonės:

§  Įrašas Tamo elektroniniame dienyne, mokyklos internetinėje svetainėje;

                        §  Apdovanojimai: padėkos raštai, diplomai, dovanos, prizai mokiniams ir jų tėvams;

                        §  Kiekvienų mokslo metų eigoje (jei yra mokyklos fondas) organizuojama nemokama išvyka (ekskursija) mokiniams už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį bei laimėjimus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose;

                        §  Mokyklos stende skelbiami įvairūs miesto, šalies, užsienio konkursų, olimpiadų nugalėtojai.

§  Skatinamų mokinių darbai eksplotuojami mokyklos, klasės erdvėse.

 

V.                MOKINIŲ NETINKAMO ELGESIO PROBLEMŲ SPRENDIMO EIGA

 

10. Mokytojas ir kiti mokyklos bendruomenės nariai pastebi ar sužino apie netinkamą mokinio/mokinių elgesį:

10.1. Mokytojo pagalba:

§  Stabdo netinkamą elgesį;

§  Aiškinasi problemos priežastis;

§  Padeda spręsti konfliktą/us;

§  Stebi elgesio pokyčius;

§  Taiko pozityvaus pastiprinimo būdus.

10.2. Mokytojo pagalbos priemonėms neveikiant, nukreipiama į mokyklos Vaiko gerovės komisiją:

§  Rekomenduojama švietimo pagalbą;

§  Parengiamas elgesio korekcijos planas;

§  Stebima pažanga;

§  Įvertinami pasiekimai.

10.3. Jei problemai spręsti nepakanka ugdymo įstaigos resursų, bendradarbiaujama su pagalbos tarnybomis:

§  Teikia informaciją, koordinuoja pagalbos procesą (sudaro sąlygas tyrimams, renginiams ir pasitarimams);

§  Vykdo pagalbos tarnybų specialistų rekomendacijas;

§  Vertina problemos/ų sprendimo pažangą.

10.4. Problemų prevencijos planavimas ir įgyvendinimas.

 

VI.             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Su mokyklos bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje

mokinius ir jų tėvus supažindina klasės vadovas, mokyklos darbuotojai susipažįsta pasirašydami dokumentuose.

12. Mokyklos bendruomenės skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka skelbiama mokyklos

internetinėje svetainėje www.silas.kaunas.lm.lt.

_______________________